REGULAMIN
PRZEKAZYWANIA DAROWIZN ONLINE
NA RZECZ PODLASKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWO-KULTURALNEGO
I ZAPISÓW NA REKOLEKCJE I KURSY W DWORKU

 

SPIS TREŚCI

A) Regulamin przekazywania darowizn
B) Regulamin zapisów na rekolekcje i kursy w Dworku
C) Klauzula informacyjna

A) Regulamin przekazywania darowizn online dla Podlaskiego Towarzystwa Oświatowo-Kulturalnego za pomocą serwisu płatniczego Przelewy24.pl
 1. Strona internetowa https://panie.dworek.org.pl prowadzona i administrowana jest przez Podlaskie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne z siedzibą w Bożej Woli 15, 05-332 Siennica, wpisane do Rejestru Przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000233364, NIP 8221965964, REGON 711565507, zwane dalej “Stowarzyszeniem”.
 2. Niniejszy regulamin określa warunki przekazywania dobrowolnych darowizn pieniężnych on-line na rzecz Stowarzyszenia realizowanych przez stronę internetową Przelewy24.pl prowadzoną przez PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887, zwaną dalej “Serwisem”.
 3. Przekazanie darowizny w ramach Serwisu jest bezpłatne.
 4. Przekazanie darowizny następuje po dokonaniu płatności zgodnie z regulaminem Serwisu.
 5. Kontakt ze Stowarzyszeniem ws. Darowizn online możliwy jest telefonicznie za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: przyjaciele@dworek.org.pl. Wskazane dane kontaktowe służą do komunikowania się ze Stowarzyszeniem.
 6. Darczyńcą może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 7. Aby darczyńca skutecznie przekazał darowiznę online na rzecz Stowarzyszenia, powinien zapewnić:
  a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu,
  b) korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies,
  c) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.
 8. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych wiążą się opłaty, obciążają one darczyńcę.
 9. Darowizny można przekazywać 24 godziny na dobę. Stowarzyszenie nie jest odpowiedzialne za przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu.
 10. Serwis umożliwia dokonywanie płatności w formie darowizn na rzecz Stowarzyszenia. Przekierowanie do serwisów płatniczych następuje przez korzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie https://panie.dworek.org.pl. Wpłat darowizn on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności: przelewy online, BLIK (realizowane przez serwisy Przelewy24.pl) oraz przelew tradycyjny na konto Stowarzyszenia.
 11. W przypadku, w którym darowizna online została już przekazana za pośrednictwem Serwisu na konto Stowarzyszenia, darczyńca wyraża zgodę na to, że po jej przekazaniu utraci prawo odstąpienia od umowy.
 12. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres panie@dworek.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia (ul. Boża Wola 15, 05-332 Siennica). Ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji nastąpi w przeciągu 30 dni roboczych od momentu jej przyjęcia (zarówno w przypadku reklamacji drogą mailową jak i pocztą tradycyjną). W treści zgłoszenia należy zawrzeć informacje o dacie przekazania darowizny, jej kwocie oraz przyczynie podjęcia czynności reklamacyjnych.
 13. Zakazuje się dostarczania poprzez Serwis treści o charakterze bezprawnym.
 14. Do kontaktu z darczyńcami stosuje się język polski.
 15. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn, obejmujących w szczególności zmianę funkcjonalności strony internetowej https://panie.dworek.org.pl.
 16. Zmiany dotyczące postanowień regulaminu są wiążące dla użytkowników strony internetowej z chwilą ich publikacji na ww. stronie Stowarzyszenia.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy prawa.
 18. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Stowarzyszenia z darczyńcą przed zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy, jest prawo polskie.
 19. Zaistniałe kwestie sporne możliwe są do rozstrzygnięcia pozasądowo, natomiast w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, spór rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Stowarzyszenia.

Boża Wola, 14 lutego 2022 r.

B) Regulamin zapisów na rekolekcje i kursy w Dworku oraz dokonywania zapłaty z tytułu zakwaterowania podczas rekolekcji i kursów

Definicje:

 • „Organizator” lub „Stowarzyszenie” – Podlaskie Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne z siedzibą w Bożej Woli 15, 05-332 Siennica, wpisane do Rejestru przedsiębiorców oraz Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000233364, NIP 8221965964, REGON 711565507.
 • „Rezerwujący” – osoba, która zapisała się na konkretny termin i dokonała wpłaty z tytułu uczestnictwa w rekolekcjach lub kursach.

Zasady:

 1. Niniejszy regulamin określa warunki rezerwacji i uczestnictwa w rekolekcjach oraz kursach organizowanych w Dworku oraz zasady dokonywania zapłaty za zakwaterowanie podczas rekolekcji i kursów przez Rezerwujących.
 2. W celu organizacji i przeprowadzenia rekolekcji i kursów, Organizator współpracuje z Stowarzyszeniem Edukacji i Kultury z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 02-053) przy ul. M. Reja 4, wpisanym do Rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000232788, posiadającym NIP 5261771779, REGON 012496233, zwanego dalej „SEK”.
 3. Organizator odpowiada za zakwaterowanie uczestników kursów i rekolekcji oraz za rozliczanie płatności dokonywanych w związku z uczestnictwem w kursach lub rekolekcjach.
 4. SEK zapewnia odpowiednią logistykę w związku z organizacją kursów i rekolekcji oraz odpowiada za kontakt z uczestnikami, jak również za część merytoryczną rekolekcji i kursów.
 5. Płatności on-line są realizowane przez serwis Przelewy24.pl prowadzony przez PayPro S.A., ul. Pastelowa 8, 60-198 Poznań, KRS: 0000347935, NIP: 7792369887), nr tel. +48 61 642 93 44, zwaną dalej także „Serwisem”.
 6. Kontakt ze Stowarzyszeniem ws. zapisów na rekolekcje i kursy możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: panie@dworek.org.pl. Wskazane dane kontaktowe służą do komunikowania się ze Stowarzyszeniem.
 7. Do kontaktu z Rezerwującymi stosuje się język polski.
 8. Zakwaterowanie podczas kursów i rekolekcji jest odpłatne. Cennik wraz z terminami i tematyką rekolekcji i kursów dostępny jest pod adresem https://panie.dworek.org.pl.
 9. Poza płatnością za zakwaterowanie podczas wybranych przez Rezerwującego rekolekcje i kursów, Rezerwujący nie ponosi dodatkowych opłat za dokonanie przelewu za pośrednictwem Serwisu.
 10. Umowa rezerwacyjna oraz dotycząca organizacji kursów oraz rekolekcji zostaje zawarta w momencie akceptacji niniejszego regulaminu i trwa do momentu zakończenia rekolekcji lub kursu.
 11. Rezerwującym musi być pełnoletnia osoba fizyczna.
 12. Aby Rezerwujący skutecznie dokonał zapisu za pośrednictwem strony internetowej https://panie.dworek.org.pl na rekolekcje i kursy, jak również zapłaty za nie, powinien zapewnić:
  a) posiadanie urządzenia umożliwiającego dostęp do internetu,
  b) korzystanie z przeglądarki internetowej o ustawieniach umożliwiających prawidłowe wyświetlanie strony internetowej oraz akceptującej cookies,
  c) posiadanie aktywnego adresu elektronicznego.
 13. Jeżeli ze spełnieniem wymagań technicznych wiążą się opłaty, obciążają one Rezerwującego.
 14. Płatności można dokonywać 24 godziny na dobę.
 15. Stowarzyszenie nie jest odpowiedzialne za przerwy techniczne w funkcjonowaniu Serwisu.
 16. Serwis umożliwia dokonywanie płatności na rzecz Stowarzyszenia. Przekierowanie następuje poprzez korzystanie z elektronicznego formularza umieszczonego na stronie https://panie.dworek.org.pl. Płatności on-line można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności: przelewy online, BLIK (realizowane przez serwisy Przelewy24.pl) .
 17. Reklamacje należy zgłaszać za pomocą poczty elektronicznej na adres panie@dworek.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Stowarzyszenia (Boża Wola 15, 05-332 Siennica). Ustosunkowanie się do zgłoszonej reklamacji nastąpi w przeciągu 30 dni roboczych od momentu jej przyjęcia (zarówno w przypadku reklamacji drogą mailową jak i pocztą tradycyjną). W treści zgłoszenia należy zawrzeć informacje o dacie rezerwacji, kwocie jaką zapłacono oraz o przyczynie podjęcia czynności reklamacyjnych.
 18. Rezerwacja uprawnia do udziału w rekolekcjach i kursach w zarezerwowanym terminie.
 19. Organizator może anulować rezerwację, jeżeli uzna, że charakter rekolekcji lub kursu nie jest w pełni właściwy dla Rezerwującego lub uczestnika kursu /rekolekcji.
 20. W wyjątkowym przypadku, gdy rekolekcje lub kurs nie będą mogły się odbyć, Organizator poinformuje o tym Rezerwującego przynajmniej na tydzień przed planowanym początkiem rekolekcji lub kursu i zwróci mu wpłaconą kwotę. W sytuacji, gdy z powodu działania siły wyższej rekolekcje lub kursy nie będą mogły odbyć się w uzgodnionym terminie, Organizator poinformuje o tym Rezerwującego przed planowanym początkiem rekolekcji lub kursu i zwróci mu wpłaconą kwotę.
 21. Rezerwacja jest imienna. Ewentualna zmiana zapisanej osoby musi zostać zaakceptowana przez Organizatora.
 22. Rezerwujący może poprosić Organizatora o anulowanie rezerwacji do dnia poprzedzającego początek rekolekcji/kursu. W takim przypadku Organizator anuluje rezerwację i przekazuje Rezerwującemu talon o wartości obliczonej zgodnie z zasadami opisanymi w ust. 23 poniżej, do wykorzystania przy kolejnej rezerwacji.
 23. Zmiana terminu rezerwacji z inicjatywy Rezerwującego jest możliwa do dnia poprzedzającego początek rekolekcji lub kursu na następujących warunkach:
  1) Organizator anuluje rezerwację i przekazuje Rezerwującemu talon do wykorzystania przy kolejnej rezerwacji.2) Wartość tego talonu odpowiada wpłaconej wcześniej kwocie pomniejszonej o koszty manipulacyjne poniesione przez Organizatora przy organizacji rekolekcji lub kursu. Wynikają one m.in. z trudności z zapełnieniem zwolnionego miejsca. Wartość talonu maleje wraz z czasem jaki w chwili zmiany terminu pozostaje do planowanego początku rekolekcji lub kursu i wynosi (w % wpłaconej wcześniej kwoty):
  a) > 120 dni przed dniem rozpoczęcia: 95%;
  b) 119-30 dni przed dniem rozpoczęcia: 90%;
  c) 29-8 dni przed dniem rozpoczęcia: 50%;
  d) 7-2 dni przed dniem rozpoczęcia: 30%.3) Rezerwujący dokonuje nowej rezerwacji z puli dostępnych terminów, korzystając z przekazanego mu talonu i, o ile zachodzi taka potrzeba, dokonując odpowiedniej dopłaty.
 24. Przy rezerwacji na kursy, gdy istnieje możliwość wpłacenia zaliczki:
  1) Rezerwujący zobowiązuje się do wpłacenia pozostałej kwoty, najpóźniej na 14 dni przed początkiem rekolekcji lub kursu;
  jeśli Rezerwujący nie wpłaci pozostałej kwoty w terminie, rezerwacja zostanie anulowana, a 75% zaliczki nie ulega zwrotowi:2) Organizator przekaże Rezerwującemu talon na 25% wpłaconej wcześniej kwoty, do wykorzystania przy kolejnych rezerwacjach;3) zmiana terminu jest możliwa na tych samych zasadach, co w przypadku wpłacenia pełnej kwoty w chwili rezerwacji.
 25. Rezerwującemu, z uwagi na fakt, że Stowarzyszenie świadczy usługi zakwaterowania podczas wydarzeń kulturalnych oraz biorąc pod uwagę, iż termin rekolekcji i kursów jest znany Rezerwującym w momencie dokonywania rezerwacji, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy dotyczącej rezerwacji zakwaterowania podczas rekolekcji oraz kursów organizowanych w Dworku. W nadzwyczajnych sytuacjach losowych Organizator może odstąpić od postanowień niniejszego regulaminu, jeżeli uzna to za właściwe.
 26. Zakazuje się dostarczania poprzez formularz rezerwacyjny treści o charakterze bezprawnym.
 27. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn, obejmujących w szczególności zmianę funkcjonalności strony internetowej https://panie.dworek.org.pl. Zmiany dotyczące zawartości postanowień regulaminu są wiążące dla użytkowników strony internetowej z chwilą ich publikacji na ww. stronie Stowarzyszenia.
 28. Prawem właściwym, które stanowi podstawę dla stosunków Stowarzyszenia z Rezerwującym przed zawarciem umowy na odległość oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy jest prawo polskie.
 29. Zaistniałe kwestie sporne możliwe są do rozstrzygnięcia pozasądowo, natomiast w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, spór rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Stowarzyszenia.

  Boża Wola, 14 lutego 2022 r.

Menu